Oferta


Poszukiwanie, rozpoznawanie, dokumentowanie złóż kopalin dla celów eksploatacji oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji:

 • Sporządzanie projektów robót geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich.
 • Opracowanie wniosków koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.
 • Obliczania zasobów złoża.
 • Pełnienie nadzoru i dozoru geologicznego nad wykonywaniem prac, w tym robót geologicznych.
 • Sporządzanie dokumentacji złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich.

Otworowe kopalnie soli i kawernowe podziemne magazyny substancji:

Przygotowanie inwestycji

 • Opracowanie Studiów Wykonalności, Koncepcji Programowo-Przestrzennych otworowych kopalni soli i kawernowych podziemnych magazynów substancji w złożach soli kamiennej.
 • Prowadzenie całości spraw koncesyjnych związanych z wydobywaniem kopaliny, podziemnym bezzbiornikowym magazynowanie i składowaniem substancji w górotworze.
 • Szczegółowe projektowanie części podziemnej kawernowych podziemnych magazynów substancji łącznie z konwersją komór eksploatacyjnych na magazynowe, prowadzenie nadzorów autorskich.

Realizacja inwestycji

 • Doradztwo i nadzór nad realizacją inwestycji.
 • Sporządzanie planów i harmonogramów oraz analiz finansowych opłacalności projektów inwestycyjnych.
 • Sporządzanie comiesięcznych raportów rzeczowo-finansowych dla inwestora oraz informacji finansowych i technicznych.
 • Prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami.
 • Współpraca z WUG, OUG, MŚ, Urzędami wojewódzkimi, Starostwami powiatowymi, Gminami etc.
 • Reprezentowanie Inwestora poprzez udział w kontrolach OUG, WUG, WIOŚ, KOBIZE etc.
 • Monitorowanie wymagań prawnych z zakresu Ustawy OOŚ, Ustawy PGiG, Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, Ustawy o odpadach, Ustawy o zapasach, Prawa energetycznego, oraz powiązanych aktów prawnych.

Badania laboratoryjne i pobór prób

 • Pobór prób w terenie: wody, skał (np. z rdzeni wiertniczych), solanki oraz transport do laboratorium.
 • Oznaczenia z dziedziny analizy chemicznej klasycznej oraz instrumentalnej.
 • Badania fizykochemiczne surowców chemicznych dla potrzeb dokumentacji geologicznej i dla celów technologicznych.
 • Badania geomechaniczne wytrzymałości doraźnej prób z rdzeni wiertniczych i z bloków skalnych w jedno- i trójosiowym stanie naprężeń.
 • Badania geomechaniczne reologiczne (długotrwałe testy pełzania i relaksacji) w jedno- i trójosiowym stanie naprężeń.
 • Badania ługowalności skał solnych (szybkość ługowania stropowa oraz boczna, ilość części nierozpuszczalnych, wpływ temperatury i rodzaju medium ługującego na ługowalność minerałów).
 • Badania składu chemicznego wód, wód kopalnianych, solanek (bez analizy bakteriologicznej).
 • Badania w gruntach składu gazu "międzyziarnowego" i zaadsorbowanego w glebie na zawartość węglowodorów lekkich (metan, etan, propan, butan, izobutan) z możliwością wykorzystania ich w pracach związanych z poszukiwaniem złóż ropy i gazu, badaniami granicy wysadów solnych i lokalizacji uskoków tektonicznych.
 • Badania fizykochemiczne rdzeni solnych i solanek.
 • Badania technologiczne związane z przeróbką soli i solanek.

Otwory magazynowe i eksploatacyjne:

 • Wykonywanie projektów wiercenia, konstrukcji i wyposażenia otworów magazynowych i eksploatacyjnych zawierających specjalistyczne badania w otworze, w tym badanie mikroszczelinowania górotworu solnego.
 • Projektowanie i interpretacja badań szczelności otworów.
 • Wykonywanie projektów rekonstrukcji i wyposażenia otworów magazynowych i eksploatacyjnych.
 • Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektów.
 • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej otworów.
 • Komory magazynowe i eksploatacyjne
 • Wykonywanie projektów głębokości posadowienia, kształtu, objętości oraz ciśnienia magazynowania komór magazynowych zawierających analizę geomechaniczną z wykorzystaniem modelowania numerycznego.
 • Wykonywanie projektów technicznych i technologicznych ługowania komór magazynowych i eksploatacyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do modelowania procesu ługowania (WinUbro).
 • Sporządzanie analiz i projektów technicznych robót i prac dla określenia budowy geologicznej złoża celem optymalizacji procesu ługowania.
 • Nadzór nad zgodnością procesu ługowania z projektami, z wykorzystaniem analiz składu chemicznego solanki, wykonywanie aktualizacji projektów ługowania.
 • Monitorowanie parametrów technologicznych procesu ługowania.
 • Wykonywanie okresowych pomiarów echometrycznych kawern eksploatacyjnych (w solance) oraz magazynowych (w gazie, w ciekłych węglowodorach) wraz z interpretacją wyników pomiarów.
 • Ocena deformacji kształtu komór magazynowych na podstawie cyklicznych pomiarów echometrycznych.
 • Ocena wielkości konwergencji kawern eksploatacyjnych/komór magazynowych.
 • Projektowanie, wykonywanie i interpretacja badań szczelności otworów i komór magazynowych.
 • Projekty pierwszego napełniania substancją komór magazynowych.
 • Optymalizacja operacji magazynowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do modelowania procesu eksploatacji kawerny magazynowej na gaz (WinKaga)
 • Analiza zintegrowanych danych geologicznych, geofizycznych, geomechanicznych i innych uzyskiwanych w trakcie postępu robót górniczych, w celu bezpiecznej eksploatacji komór magazynowych oraz optymalizacji lokalizacji nowych komór magazynowych.

Pomiary geofizyczne wyrobisk górniczych i otworów wiertniczych:

 • Geofizyka górnicza - pomiary kształtu i rozmiarów kawern solnych przy użyciu podziemnej aparatury ultradźwiękowej (echosondy) oraz analiza wyników pomiarów w solance, gazie i ciekłych weglowodorach. Dokonywanie oceny stanu komór magazynowych oraz pola kawernowego
 • Geofizyka otworowa - wykonywanie pomiarów stanu technicznego otworów (średnicy i krzywizny), interpretacja wyników i ocena stanu otworów.

Obsługa zakładu górniczego:

 • Sporządzanie, uzupełnianie i aktualizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej.
 • Prowadzeniem książki ewidencji dokumentacji mierniczo-geologicznej i książki uwag służby mierniczo-geologicznej.
 • Sporządzanie, uzupełnianie i aktualizacja dokumentacji ruchowej zakładu górniczego.
 • Nadzór nad robotami prowadzonymi podczas budowy i eksploatacji (wiercenie otworów, ługowanie komór magazynowych i eksploatacyjnych, pomiary geofizyczne, zabiegi i testy w otworach, itd.) wykonywanymi na potrzeby zakładu górniczego oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej.
 • Kartowanie, profilowanie i opróbowanie robót górniczych i wiertniczych.
 • Badanie stosunków wodnych na terenie górniczym oraz wykonywaniem obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych, łącznie z prowadzeniem ścisłej ewidencji ich wyników.
 • Opracowanie numerycznych map i przekrojów górniczych i załączników graficznych dla potrzeb dokumentacji mierniczo-geologicznej i opracowań tematycznych.
 • Okresowa aktualizacja treści geologicznej map podstawowych, przeglądowych i specjalnych.
 • Prowadzenie ewidencji i sporządzanie bilansu zasobów oraz strat w zasobach (operaty ewidencyjne).
 • Kontrolowanie jakości wydobywanej kopaliny złoża oraz zmienności parametrów jakościowych w procesie wydobywania kopalin, ocena jakości złoża.
 • Prowadzeniem okresowych analiz gospodarki złożem.
 • Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń naturalnych (ryzyka).
 • Kontrolowanie zgodności prowadzonych robót górniczych z zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego, koncesją i projektem zagospodarowania złoża oraz innymi decyzjami i pozwoleniami.
 • Wyznaczanie granic filarów ochronnych i pasów ochronnych oraz kontrolowaniem przebiegu eksploatacji w stosunku do ustalonych granic.
 • Wykonywanie pomiarów i obserwacji oddziaływania robót górniczych na powierzchnię terenu górniczego.
 • Sporządzanie opinii geologiczno-górniczych, w tym na żądanie OUG/WUG.
  Naliczanie opłat: eksploatacyjnej, za bezzbiornikowe magazynowanie substancji.

Oddziaływanie eksploatacji górniczej na środowisko, w tym na górotwór i powierzchnię terenu:

 • Specjalistyczne pomiary deformacji poeksploatacyjnych wnętrza górotworu tj.konwergencji: zaciskania wyrobisk, niszczenia calizn nośnych (filarów i półek), konwergencji wgłębnej wokół konturu wyrobiska, przemieszczeń pionowych i poziomych w podziemnych zakładach górniczych.
 • Analizy wpływu eksploatacji na górotwór i powierzchnię terenu na podstawie wyników cyklicznych pomiarów.
 • Prognozy oddziaływania eksploatacji górniczej na górotwór i powierzchnię terenu (przy współpracy z WGiG AGH) z wykorzystaniem modelowania w środowisku 3 D.
 • Prowadzenie monitoringu środowiskowego, nadzór nad realizacją pomiarów terenowych, analiza danych i ocena wpływu na środowisko oraz ocena szczelności na podstawie uzyskanych danych.
 • Prowadzenie monitoringu przemieszczeń pionowych powierzchni terenu w rejonie Zakładów Górniczych. Pomiary terenowe, interpretacja wyników pomiarów geodezyjnych dla oceny wpływu budowy i eksploatacji komór na przemieszczenia pionowe powierzchni terenu.
 • Sporządzanie wniosków środowiskowych.
 • Sporządzanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz kart informacyjnych przedsięwzięć (KIP).
 • Sporządzanie programów monitoringu środowiska.
 • Nadzór nad monitoringiem środowiskowym.
 • Analiza i ocena wyników badań i pomiarów w kontekście wpływu działalności górniczej na środowisko.
 • Sporządzanie sprawozdań środowiskowych.
 • Sporządzanie operatów wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód (pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód).

Prace Badawcze i Rozwojowe:

 • Badania i koncepcje nowych technologii, m.in:
  ◦ studium i analiza struktur solnych pod kątem lokalizacji nowych inwestycji i przedsięwzięć związanych z podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem wodoru i ciekłego LPG,
  ◦ prace badawcze nad magazynowaniem wodoru i ciekłego LPG w kawernach solnych oraz transportem tych mediów,
  ◦ badanie wpływu magazynowanego wodoru i LPG na infrastrukturę podziemnego kawernowego magazynu w tym urządzenia pomiarowe i kontrolne , skały otaczające i środowisko naturalne,
  ◦ prace koncepcyjne nad zastosowaniem nowych typów kawern powietrzno-solankowych,
  ◦ studia i projekty dotyczące bezpiecznego składowania odpadów w kawernach poeksploatacyjnych.
 • Weryfikowanie technologii na poziomie laboratoryjnym i eksperymentalnym.
 • Realizacja projektów wdrożeniowych i nowych rozwiązań i technologicznych.
 • Przenoszenie rozwiązań technologicznych do procesów produkcyjnych technicznych.
 • Koordynacja i nadzór nad realizacją prac badawczych i rozwojowych.
 • Wykonywanie oraz zgłaszanie patentów i projektów technicznych.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych
"CHEMKOP" sp. z o.o.
ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków

REGON:120904600   NIP:6750001780   KRS:0000327569

 • tel. +48 12 633 60 75
 • fax +48 12 634 58 28
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Copyright 2012-2020 © Chemkop sp.z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.