• Start
 • O nas
 • Historia Chemkopu

Historia CHEMKOPu


W 1967 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Górnictwa Surowców Chemicznych „Hydrokop” w Krakowie (ul.Wrocławska 33/35) za zgodą Zjednoczenia Kopalnictwa Surowców Chemicznych w Warszawie w oparciu o własną kadrę inżynierską, naukowo-badawczą i projektową utworzyło samodzielną jednostkę badawczo-rozwojową o nazwie Zakład Doświadczalny przy PSGSChem „Hydrokop” w Krakowie. Było to bezpośrednio po fakcie uruchomienia przez „Hydrokop” próbnej eksploatacji otworowej siarki rodzimej na złożu w Grzybowie koło Staszowa.

Zakład Doświadczalny przy PSGSChem „Hydrokop” w miał za zadanie prowadzenie prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych w zakresie rozpoznawania, badań i wdrażania nowoczesnych metod eksploatacji i wykorzystania złóż surowców chemicznych takich jak: siarka, sole kamienne i potasowe, solanki, baryty, fluoryty, anhydryty, gipsy, fosforyty i diatomity, a także opracowywanie nowoczesnej aparatury niezbędnej do prowadzenia tych prac (opracowywanie aparatury ultradźwiękowej do pomiaru wielkości i kształtów komór eksploatacyjnych w otworowych kopalniach soli).

Prowadzono również prace nad zagrożeniem wyrzutami gazów i skał w kopalniach podziemnych soli (KS Kłodawa, KS Solno w Inowrocławiu oraz zabezpieczaniem kopalń odkrywkowych przed dopływami wód metodą ekranów izolujących (Kopalnia Siarki w Tarnobrzegu, kopalnie węgla brunatnego).

W miejscowości Burzenin k. Sieradza przeprowadzono próbną eksploatację otworową metodą pompowania tzw. airliftem nad wydobyciem piasków i konkrecji fosforytowych ze złoża wieku kredowego. Badania przerwano w związku z zapadnięciem się wapieni w stropie komory.

Kadra inżynierska Zakładu Doświadczalnego brała udział w realizacji kontraktu pod nazwą „WARNA” w zakresie projektowania i nadzorów nad budową otworowej kopalni siarki w Misraq'u (IRAK) o wydobyciu 2 mln ton/rok. Równocześnie wykonywano badania, projekty i nadzory przy rozbudowie Kopalni Siarki „Grzybów” i budowie nowej w Jeziórku.

W 1967 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Górnictwa Surowców Chemicznych „Hydrokop” w Krakowie (ul.Wrocławska 33/35) za zgodą Zjednoczenia Kopalnictwa Surowców Chemicznych w Warszawie w oparciu o własną kadrę inżynierską, naukowo-badawczą i projektową utworzyło samodzielną jednostkę badawczo-rozwojową o nazwie Zakład Doświadczalny przy PSGSChem „Hydrokop” w Krakowie. Było to bezpośrednio po fakcie uruchomienia przez „Hydrokop” próbnej eksploatacji otworowej siarki rodzimej na złożu w Grzybowie koło Staszowa.

Zakład Doświadczalny przy PSGSChem „Hydrokop” w miał za zadanie prowadzenie prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych w zakresie rozpoznawania, badań i wdrażania nowoczesnych metod eksploatacji i wykorzystania złóż surowców chemicznych takich jak: siarka, sole kamienne i potasowe, solanki, baryty, fluoryty, anhydryty, gipsy, fosforyty i diatomity, a także opracowywanie nowoczesnej aparatury niezbędnej do prowadzenia tych prac (opracowywanie aparatury ultradźwiękowej do pomiaru wielkości i kształtów komór eksploatacyjnych w otworowych kopalniach soli).

W laboratorium geomechanicznym prowadzono prace nad opracowywaniem metodyki badań pod kątem optymalizacji wymiarów komór eksploatacyjnych i calizn ochronnych w podziemnych klasycznych kopalniach soli oraz w kopalniach otworowych.

 W 1973 r. rozpoczęły się pierwsze prace koncepcyjne nad możliwością magazynowania ciekłych węglowodorów w kawernach w złożach soli. Wówczas został wykonany pierwszy otwór rozpoznawczy w rejonie rafinerii gdańskiej. Z uwagi na zbyt małą miąższość złoża solnego i dość znaczną głębokość, dalszych prac zaniechano. Intensywnie prowadzone były. prace badawcze nad kontrolowanymi technologiami ługowania złóż soli w skali laboratoryjnej i półtechnicznej.

Te ostatnie prowadzone były na terenie kopalni soli „Solno” w Inowrocławiu oraz kopalni soli w Wieliczce przy ścisłej współpracy z kadrą inżynierską obu tych kopalń. Równolegle z pracami badawczymi nad technologią ługowania komór w złożach soli prowadzone były prace konstrukcyjne nad prototypową aparaturą ultradźwiękową (echosondą) do pomiarów wielkości i kształtów wyługowanych komór. Wykonany został już wówczas prototyp aparatury pierwszej generacji.

W 1974r. decyzją Zjednoczenia Kopalnictwa Surowców Chemicznych w okresie tworzenia przemysłowych jednostek badawczo-rozwojowych Zakład Doświadczalny został podzielony na dwie tego typu jednostki: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP, który w swoim zakresie działania miał sole kamienne i potasowe oraz wszystkie pozostałe kopalne surowce chemiczne oprócz siarki rodzimej oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Siarki „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu.

OBRGSChem CHEMKOP kontynuował wszystkie prace prowadzone wcześniej w Zakładzie Doświadczalnym, poszerzając je o szereg nowych takich jak: magazynowanie ciekłych i gazowych węglowodorów w komorach w złożach soli, opracowanie programów komputerowych dotyczących projektowania i kontroli rozwoju komór ługowniczych. Do tworzonego OBRGSChem CHEMKOP włączono ok. 20 osobowy zespół badawczy z KS Wieliczka wraz z oddziałem wydobycia solanek jodowo-bromowych w Łapczycy. W związku z tą eksploatacją (działalnością górniczą) w CHEMKOPie został utworzony Zakład Górniczy (ze wszystkimi służbami) podlegający Okregowemu Urzędowi Górniczemu w Krakowie. Działalność górnicza (odkrywkowa) prowadzona była również na złożach diatomitów w rejonie Birczy k. Przemyśla.

Opracowano projekty budowy magazynów: gazu ziemnego w Mogilnie, ropy i paliw w Górze i rozpoczęto prace studialne nad nowymi lokalizacjami magazynów (Kosakowo, Lubień, Damasławek). Wykonano studium wykonalności magazynów w złożach soli kamiennej typów pokładowego i wysadowego na terenie Polski (grant Komitetu Badań Naukowych).

CHEMKOP był inicjatorem budowy pierwszego w Polsce kawernowego podziemnego magazynu gazu. Wykonanie KPMG Mogilno było najważniejszym momentem w historii Ośrodka.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji wykonano liczne prace studialne i projektowe poprzedzające decyzje o budowie magazynu. CHEMKOP jest generalnym projektantem części podziemnej magazynu, oraz w początkowym okresie był generalnym wykonawcą części podziemnej. Wykonane prace obejmowały między innymi: projekt podstawowy, studia geomechaniczne, projekty: wiercenia, posadowienia i ługowania komór magazynowych, projekty pierwszego napełniania gazem, nadzory nad wierceniem, ługowaniem, pierwszym napełnianiem gazem i liczne analizy i konsultacje.
CHEMKOP był również pomysłodawcą budowy Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw Góra oraz jego generalnym projektantem. Wykonane prace obejmowały między innymi: projekty koncepcyjne magazynu, opracowania dla uzyskania koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie, projekty ługowania i projekty wiertnicze dla wszystkich kawern magazynowych, nadzory nad rekonstrukcją otworów i ługowaniem, wykonanie finalnych prób szczelności wszystkich kawern magazynowych.
Dla Kawernowego Podziemnego Magazyn Gazu Kosakowo CHEMKOP był autorem projektu koncepcyjnego magazynu, w tym pomysłów aby do ługowania kawern magazynowych użyć oczyszczonych ścieków oraz aby solanka z ługowania kawern zrzucana była do Zatoki Puckiej.
Wykonano liczne analizy i opnie, projekty oraz nadzory z zakresu geologii, wiertnictwa, geomechaniki, technologii eksploatacji dla Kopalni Soli Góra i Mogilno.
Dla kopalni Arabali (Turcja) oraz Tušanj i Tetima (Jugosławia/Bośnia) wykonano technologie i projekty eksploatacji, prowadzono nadzory nad budową i rozruchem kopalni oraz opracowano konsultacje technologiczne.
Opracowano sposobu eksploatacji otworowej złoża glauberytu z tenardytem dla firmy ALKIM Çairhan – Turcja.
Opracowano studium wykonalności magazynu wodoru w złożach pokładowych rejonu Kaszub (grant Komitetu Badań Naukowych).

Kontynuowano budowę echosond w kilku kolejnych wersjach – urządzeń koniecznych przy kontroli rozwoju kawern. Jedną z wersji był zaawansowany (na owe czasy) kawernomierz ultradźwiękowy do kontroli wierceń wielkośrednicowych. Prace te dały asumpt do projektów modernizacji eksploatacji soli a przede wszystkim do wystąpienia z inicjatywą budowy podziemnych magazynów w złożach soli.
W laboratorium chemicznym opracowano metodę badania tła gazowego na terenie przyszłych magazynów oraz unikatową technologię generacji chloru gazowego na miejscu jego użycia. Umożliwiło to budowę instalacji odzysku jodu i bromu z bocheńskich solanek jodowo-bromowych.
Laboratorium chemiczne wspólnie z Zakładami Chemicznymi Rokita w Brzegu Dolnym opracowało inhibitor rozpuszczalności soli siarczanowych w solance pn. ROKSOL, a następnie technologię otworowego ługowania złóż soli z jego udziałem.

CHEMKOP jako instytucja był członkiem organizacji Solution Mining Research Institute i uczestniczył aktywnie w pracach tego instytutu (w rozumieniu amerykańskim) i mitingach. Wymiana informacji dawała duże korzyści.
W okresie od 1974 do 2015 zrealizowano budowę siedziby - w tym w ramach konsorcjum Dom Handlowy Nauki PAN, Instytut Surowców Mineralnych i Energii PAN, CHEMKOP budowę głównego budynku.
W latach 2017-18 wykonano dodatek do dokumentacji geologicznej dla złoża soli „Lubień”, przygotowano szereg opracowań koncepcyjno-technicznych zagospodarowania złóż solnych. Zrealizowano projekt magazynowania wodoru w kawernach solnych HESTOR oraz wiele innych.
W latach 2017-18 wykonano dodatek do dokumentacji geologicznej dla złoża soli „Lubień”, przygotowano szereg opracowań koncepcyjno-technicznych zagospodarowania złóż solnych. Zrealizowano projekt magazynowania wodoru w kawernach solnych HESTOR oraz wiele innych.
W latach 2019-2020 zrealizowano dodatek do dokumentacji geologicznej wysadu solnego „Damasławek”, który stał się podwalina pod budowę podziemnej otworowej kopalni soli oraz poziemnego kawernowego magazynu substancji.
W przeciągu ponad 40 letniej historii swojego istnienia CHEMKOP wyspecjalizował się w zagadnieniach związanych przede wszystkim z otworową eksploatacją soli oraz podziemnym magazynowaniem i składowaniem w kawernach solnych i uczestniczył w wielu ważnych projektach w Polsce i za granicą.

W oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie zrealizowano szereg kontraktów zagranicznych:

 • projekty, nadzory realizacji i pomiary echometryczne w Tuzli – Bośnia
 • projekt i pomiary echometryczne (w tym wyjątkowo sprzedaż echosondy) Preszov-Słowacja
 • wdrożono technologię otworowego ługowania złóż soli z udziałem inhibitora Roksol VII Preszov-Słowacja
 • projekty i pomiary echometryczne w Adana - Turcja
 • wdrożono technologię otworowego ługowania złóż soli z udziałem inhibitora Roksol V
 • pomiary echometryczne w Salgemma-Brazylia
 • studium wykonalności budowy magazynu gazu na złożu Tuz Gelu w Środkowej Anatolii-Turcja
 • pomiary echometryczne i projekt zabezpieczenia terenów zapadliskowych kopalni Rimnicu – Vilcza – Rumunia
 • opracowannie i budowa prototypowej aparatury sejsmiki udarowej dla prac geotechnicznych wykonano kilkanaście egzemplarzy ww. urządzeń”

Inne złoża i obiekty:

 •  Opracowano i wdrożono instalację odzysku jodu i bromu w Łapczycy/Bochnia.
 • Opracowano i wdrożono technologię produkcji chloru z odpadowego kwasu solnego Zakłady Chemiczne ZACHEM Bydgoszcz.
 • Opracowano i wdrożono doświadczalną metodę eksploatacji fosforytów w Swiętokrzyskiem.
 • Opracowano i wdrożono doświadczalną metodę ługowania polihalitów w złożu pasa nadmorskiego.
 • Prace zespołu geotechniki:
   - badania dla zapór wodnych w Solinie i Niedzicy
   - badania dla budowy cukrowni w Hajdusoboszlo - Węgry

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych
"CHEMKOP" sp. z o.o.
ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków

REGON:120904600   NIP:6750001780   KRS:0000327569

 • tel. +48 12 633 60 75
 • fax +48 12 634 58 28
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Copyright 2012-2020 © Chemkop sp.z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.